Traditional

送耿拾遺歸上都

若為天畔獨歸秦,對水看山欲暮春。
窮海別離無限路,隔河征戰幾歸人。
長安萬裏傳雙淚,建德千峰寄一身。
想到郵亭愁駐馬,不堪西望見風塵。

Simplified

送耿拾遗归上都

若为天畔独归秦,对水看山欲暮春。
穷海别离无限路,隔河征战几归人。
长安万里传双泪,建德千峰寄一身。
想到邮亭愁驻马,不堪西望见风尘。

Pronunciation

sòng gěng shí yí guī shàng dū

ruò wéi tiān pàn dú guī qín , duì shuǐ kàn shān yù mù chūn 。
qióng hǎi bié lí wú xiàn lù , gé hé zhēng zhàn jī guī rén 。
cháng ān wàn lǐ chuán shuāng lèi , jiàn dé qiān fēng jì yī shēn 。
xiǎng dào yóu tíng chóu zhù mǎ , bù kān xī wàng jiàn fēng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.