Traditional

送蘇合宮颋

都邑群方首,商泉舊俗訛。
變風須愷悌,成化佇弦歌。
疇昔珪璋友,雍容文雅多。
振纓遊省闥,鏘玉宰京河。
別曲鸞初下,行軒雉尚過。
百壺非餞意,流詠在人和。

Simplified

送苏合宫颋

都邑群方首,商泉旧俗讹。
变风须恺悌,成化伫弦歌。
畴昔珪璋友,雍容文雅多。
振缨游省闼,锵玉宰京河。
别曲鸾初下,行轩雉尚过。
百壶非饯意,流咏在人和。

Pronunciation

sòng sū hé gōng tǐng

dū yì qún fāng shǒu , shāng quán jiù sú é 。
biàn fēng xū kǎi tì , chéng huà zhù xián gē 。
chóu xī guī zhāng yǒu , yōng róng wén yǎ duō 。
zhèn yīng yóu shěng tà , qiāng yù zǎi jīng hé 。
bié qū luán chū xià , xíng xuān zhì shàng guò 。
bǎi hú fēi jiàn yì , liú yǒng zài rén hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.