Traditional

送蘇州李使君赴郡二絕句

憶拋印綬辭吳郡,衰病當時已有余。
今日賀君兼自喜,八回看換舊銅魚。
[予自罷蘇州及茲,換八刺史也。
]館娃宮深春日長,烏鵲橋高秋夜涼。
[館娃宮,今靈巖寺也。
烏鵲橋在蘇州南門。
]風月不知人世變,奉君直似奉吳王。

Simplified

送苏州李使君赴郡二绝句

忆抛印绶辞吴郡,衰病当时已有余。
今日贺君兼自喜,八回看换旧铜鱼。
[予自罢苏州及兹,换八刺史也。
]馆娃宫深春日长,乌鹊桥高秋夜凉。
[馆娃宫,今灵岩寺也。
乌鹊桥在苏州南门。
]风月不知人世变,奉君直似奉吴王。

Pronounciation

sòng sū zhōu lǐ shǐ jūn fù jùn èr jué jù

yì pāo yìn shòu cí wú jùn , shuāi bìng dāng shí yǐ yǒu yú 。
jīn rì hè jūn jiān zì xǐ , bā huí kàn huàn jiù tóng yú 。
[ yú zì bà sū zhōu jí zī , huàn bā cì shǐ yě 。
] guǎn wá gōng shēn chūn rì cháng , wū què qiáo gāo qiū yè liáng 。
[ guǎn wá gōng , jīn líng yán sì yě 。
wū què qiáo zài sū zhōu nán mén 。
] fēng yuè bù zhī rén shì biàn , fèng jūn zhí sì fèng wú wáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.