Traditional

送營田判官鄭侍禦赴上都

上國三千裏,西還及歲芳。
故山經亂在,春日送歸長。
曉奏趨雙闕,秋成報萬箱。
幸論開濟力,已實海陵倉。

Simplified

送营田判官郑侍御赴上都

上国三千里,西还及岁芳。
故山经乱在,春日送归长。
晓奏趋双阙,秋成报万箱。
幸论开济力,已实海陵仓。

Pronunciation

sòng yíng tián pàn guān zhèng shì yù fù shàng dū

shàng guó sān qiān lǐ , xī huán jí suì fāng 。
gù shān jīng luàn zài , chūn rì sòng guī cháng 。
xiǎo zòu qū shuāng què , qiū chéng bào wàn xiāng 。
xìng lùn kāi jì lì , yǐ shí hǎi líng cāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.