Traditional

送蕭獻士(一本題下有往鄴中三字)

惆悵煙郊晚,依然此送君。
長河隔旅夢,浮客伴孤雲。
淇上春山直,黎陽大道分。
西陵倘一吊,應有士衡文。

Simplified

送萧献士(一本题下有往邺中三字)

惆怅烟郊晚,依然此送君。
长河隔旅梦,浮客伴孤云。
淇上春山直,黎阳大道分。
西陵倘一吊,应有士衡文。

Pronunciation

sòng xiāo xiàn shì ( yī běn tí xià yǒu wǎng yè zhōng sān zì )

chóu chàng yān jiāo wǎn , yī rán cǐ sòng jūn 。
cháng hé gé lǚ mèng , fú kè bàn gū yún 。
qí shàng chūn shān zhí , lí yáng dà dào fēn 。
xī líng tǎng yī diào , yīng yǒu shì héng wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.