Traditional

送蔣評事往福州

江上春常早,閩中客去稀。
登山怨迢遞,臨水惜芳菲。
煙樹何時盡,風帆幾日歸。
還看復命處,盛府有光輝。

Simplified

送蒋评事往福州

江上春常早,闽中客去稀。
登山怨迢递,临水惜芳菲。
烟树何时尽,风帆几日归。
还看复命处,盛府有光辉。

Pronunciation

sòng jiǎng píng shì wǎng fú zhōu

jiāng shàng chūn cháng zǎo , mǐn zhōng kè qù xī 。
dēng shān yuàn tiáo dì , lín shuǐ xī fāng fēi 。
yān shù hé shí jìn , fēng fān jī rì guī 。
huán kàn fù mìng chǔ , shèng fǔ yǒu guāng huī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.