Traditional

送薛判官之越

時難自多務,職小亦求賢。
道路無辭遠,雲山並在前。
樟亭待潮處,已是越人煙。

Simplified

送薛判官之越

时难自多务,职小亦求贤。
道路无辞远,云山并在前。
樟亭待潮处,已是越人烟。

Pronunciation

sòng xuē pàn guān zhī yuè

shí nán zì duō wù , zhí xiǎo yì qiú xián 。
dào lù wú cí yuǎn , yún shān bìng zài qián 。
zhāng tíng dài cháo chǔ , yǐ shì yuè rén yān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.