Traditional

送薛大夫和蕃

戎王歸漢命,魏絳諭皇恩。
旌旆辭雙闕,風沙上五原。
往途遵塞道,出祖耀都門。
策令天文盛,宣威使者尊。
澄波看四海,入貢佇諸蕃。
秋杪迎回騎,無勞枉夢魂。

Simplified

送薛大夫和蕃

戎王归汉命,魏绛谕皇恩。
旌旆辞双阙,风沙上五原。
往途遵塞道,出祖耀都门。
策令天文盛,宣威使者尊。
澄波看四海,入贡伫诸蕃。
秋杪迎回骑,无劳枉梦魂。

Pronunciation

sòng xuē dà fū hé fán

róng wáng guī hàn mìng , wèi jiàng yù huáng ēn 。
jīng pèi cí shuāng què , fēng shā shàng wǔ yuán 。
wǎng tú zūn sāi dào , chū zǔ yào dū mén 。
cè líng tiān wén shèng , xuān wēi shǐ zhě zūn 。
chéng bō kàn sì hǎi , rù gòng zhù zhū fán 。
qiū miǎo yíng huí qí , wú láo wǎng mèng hún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.