Traditional

送薛據宰涉縣(自永樂主簿陟狀,尋復選受此

故人河山秀,獨立風神異。
人許白眉長,天資青雲器。
雄辭變文名,高價喧時議。
下筆盈萬言,皆合古人意。
一從負能名,數載猶卑位。
寶劍誠可用,烹鮮是虛棄。
昔聞在河上,高臥自無事。
幾案終日閑,蒲鞭使人畏。
頃因歲月滿,方謝風塵吏。
頌德有輿人,薦賢逢八使。
棲鸞往已屈,馴雀今可嗣。
此道如不移,雲霄坐應致。
縣前漳水綠,郭外晉山翠。
日得謝客遊,時堪陶令醉。
前期今尚遠,握手空宴慰。
驛路疏柳長,春城百花媚。
裴回白日隱,暝色含天地。
一鳥向灞陵,孤雲送行騎。
夫君多述作,而我常諷味。
賴有瓊瑤資,能寬別離思。
槐陰覆堂殿,苔色上階砌。
鳥倦自歸飛,雲閑獨容依。
既將慕幽絕,兼欲看定慧。
遇物忘世緣,還家懶生計。
無生妄已息,有妄心可制。
心鏡常虛明,時人自淪翳。

Simplified

送薛据宰涉县(自永乐主簿陟状,寻复选受此

故人河山秀,独立风神异。
人许白眉长,天资青云器。
雄辞变文名,高价喧时议。
下笔盈万言,皆合古人意。
一从负能名,数载犹卑位。
宝剑诚可用,烹鲜是虚弃。
昔闻在河上,高卧自无事。
几案终日闲,蒲鞭使人畏。
顷因岁月满,方谢风尘吏。
颂德有舆人,荐贤逢八使。
栖鸾往已屈,驯雀今可嗣。
此道如不移,云霄坐应致。
县前漳水绿,郭外晋山翠。
日得谢客游,时堪陶令醉。
前期今尚远,握手空宴慰。
驿路疏柳长,春城百花媚。
裴回白日隐,暝色含天地。
一鸟向灞陵,孤云送行骑。
夫君多述作,而我常讽味。
赖有琼瑶资,能宽别离思。
槐阴覆堂殿,苔色上阶砌。
鸟倦自归飞,云闲独容依。
既将慕幽绝,兼欲看定慧。
遇物忘世缘,还家懒生计。
无生妄已息,有妄心可制。
心镜常虚明,时人自沦翳。

Pronunciation

sòng xuē jù zǎi shè xiàn ( zì yǒng lè zhǔ bù zhì zhuàng , xún fù xuǎn shòu cǐ

gù rén hé shān xiù , dú lì fēng shén yì 。
rén xǔ bái méi cháng , tiān zī qīng yún qì 。
xióng cí biàn wén míng , gāo jià xuān shí yì 。
xià bǐ yíng wàn yán , jiē hé gǔ rén yì 。
yī cóng fù néng míng , shù zài yóu bēi wèi 。
bǎo jiàn chéng kě yòng , pēng xiān shì xū qì 。
xī wén zài hé shàng , gāo wò zì wú shì 。
jī àn zhōng rì xián , pú biān shǐ rén wèi 。
qǐng yīn suì yuè mǎn , fāng xiè fēng chén lì 。
sòng dé yǒu yú rén , jiàn xián féng bā shǐ 。
qī luán wǎng yǐ qū , xùn què jīn kě sì 。
cǐ dào rú bù yí , yún xiāo zuò yīng zhì 。
xiàn qián zhāng shuǐ lǜ , guō wài jìn shān cuì 。
rì dé xiè kè yóu , shí kān táo líng zuì 。
qián qī jīn shàng yuǎn , wò shǒu kōng yàn wèi 。
yì lù shū liǔ cháng , chūn chéng bǎi huā mèi 。
péi huí bái rì yǐn , míng sè hán tiān dì 。
yī niǎo xiàng bà líng , gū yún sòng xíng qí 。
fū jūn duō shù zuò , ér wǒ cháng fěng wèi 。
lài yǒu qióng yáo zī , néng kuān bié lí sī 。
huái yīn fù táng diàn , tái sè shàng jiē qì 。
niǎo juàn zì guī fēi , yún xián dú róng yī 。
jì jiāng mù yōu jué , jiān yù kàn dìng huì 。
yù wù wàng shì yuán , huán jiā lǎn shēng jì 。
wú shēng wàng yǐ xī , yǒu wàng xīn kě zhì 。
xīn jìng cháng xū míng , shí rén zì lún yì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.