Traditional

送薛植入京

青組言從史,鴻都忽見求。
款言人向老,飲別歲方秋。
仿佛長安陌,平生是舊遊。
何時復相遇,宛在水中流。

Simplified

送薛植入京

青组言从史,鸿都忽见求。
款言人向老,饮别岁方秋。
仿佛长安陌,平生是旧游。
何时复相遇,宛在水中流。

Pronunciation

sòng xuē zhí rù jīng

qīng zǔ yán cóng shǐ , hóng dū hū jiàn qiú 。
kuǎn yán rén xiàng lǎo , yǐn bié suì fāng qiū 。
fǎng fó cháng ān mò , píng shēng shì jiù yóu 。
hé shí fù xiāng yù , wǎn zài shuǐ zhōng liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.