Traditional

送薛秀才

雖是尋山客,還同慢世人。
讀書惟務靜,無褐不憂貧。
野色春冬樹,雞聲遠近鄰。
郤公即吾友,合與爾相親。

Simplified

送薛秀才

虽是寻山客,还同慢世人。
读书惟务静,无褐不忧贫。
野色春冬树,鸡声远近邻。
郄公即吾友,合与尔相亲。

Pronunciation

sòng xuē xiù cái

suī shì xún shān kè , huán tóng màn shì rén 。
dú shū wéi wù jìng , wú hè bù yōu pín 。
yě sè chūn dōng shù , jī shēng yuǎn jìn lín 。
qiè gōng jí wú yǒu , hé yǔ ěr xiāng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.