Traditional

送行歌

送行人,歌一曲,何者為泥何者玉。
年華已向秋草裏,春夢猶傳故山綠。

Simplified

送行歌

送行人,歌一曲,何者为泥何者玉。
年华已向秋草里,春梦犹传故山绿。

Pronunciation

sòng xíng gē

sòng xíng rén , gē yī qū , hé zhě wéi ní hé zhě yù 。
nián huá yǐ xiàng qiū cǎo lǐ , chūn mèng yóu chuán gù shān lǜ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.