Traditional

送裴員外往江南

分務江南遠,留歡幕下榮。
楓林縈楚塞,水驛到湓城。
岸草知春晚,沙禽好夜驚。
風帆幾泊處,處處暮潮清。

Simplified

送裴员外往江南

分务江南远,留欢幕下荣。
枫林萦楚塞,水驿到湓城。
岸草知春晚,沙禽好夜惊。
风帆几泊处,处处暮潮清。

Pronunciation

sòng péi yuán wài wǎng jiāng nán

fēn wù jiāng nán yuǎn , liú huān mù xià róng 。
fēng lín yíng chǔ sāi , shuǐ yì dào pén chéng 。
àn cǎo zhī chūn wǎn , shā qín hǎo yè jīng 。
fēng fān jī bó chǔ , chǔ chǔ mù cháo qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.