Traditional

送裴郎中貶吉州

亂軍交白刃,一騎出黃塵。
漢節同歸闕,江帆共逐臣。
猿愁歧路晚,梅作異方春。
知己酂侯在,應憐脫粟人。

Simplified

送裴郎中贬吉州

乱军交白刃,一骑出黄尘。
汉节同归阙,江帆共逐臣。
猿愁歧路晚,梅作异方春。
知己酂侯在,应怜脱粟人。

Pronunciation

sòng péi láng zhōng biǎn jí zhōu

luàn jūn jiāo bái rèn , yī qí chū huáng chén 。
hàn jié tóng guī què , jiāng fān gòng zhú chén 。
yuán chóu qí lù wǎn , méi zuò yì fāng chūn 。
zhī jǐ zàn hóu zài , yīng lián tuō sù rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.