Traditional

送裴闡(得歸字)

道向毗陵豈是歸,客中誰與換春衣。
今夜孤舟行近遠,子荊零雨正霏霏。

Simplified

送裴阐(得归字)

道向毗陵岂是归,客中谁与换春衣。
今夜孤舟行近远,子荆零雨正霏霏。

Pronunciation

sòng péi chǎn ( dé guī zì )

dào xiàng pí líng qǐ shì guī , kè zhōng shuí yǔ huàn chūn yī 。
jīn yè gū zhōu xíng jìn yuǎn , zǐ jīng líng yǔ zhèng fēi fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.