Traditional

送襄陽鄭帥唐老

鄭侯骨相非復常,伏犀貫額面正方。
聲名赫奕勤天子,家世富貴連椒房。
武能防秋北平道,文全落筆中書堂。
畿西謀帥國大事,當寧久弄黃金章。
一朝丹詔自天下,兩班仰首看騰驤。
鄭侯此行端可羨,繡旗皂纛戈如霜。
三更傳令出玉帳,平旦按陣來球場。
宿兵萬竈盡貔虎,牧馬千群皆驌驦。
酒酣賦詩幙府和,縱橫健筆誰能當?
雖然鄭侯誌意遠,虎視直欲吞北荒。
榆林雁門塞垣紫,孟津砥柱河流黃。
出師有路吾能說,直自襄陽向洛陽。

Simplified

送襄阳郑帅唐老

郑侯骨相非复常,伏犀贯额面正方。
声名赫奕勤天子,家世富贵连椒房。
武能防秋北平道,文全落笔中书堂。
畿西谋帅国大事,当宁久弄黄金章。
一朝丹诏自天下,两班仰首看腾骧。
郑侯此行端可羡,绣旗皂纛戈如霜。
三更传令出玉帐,平旦按阵来球场。
宿兵万灶尽貔虎,牧马千群皆驌驦。
酒酣赋诗幙府和,纵横健笔谁能当?
虽然郑侯志意远,虎视直欲吞北荒。
榆林雁门塞垣紫,孟津砥柱河流黄。
出师有路吾能说,直自襄阳向洛阳。

Pronunciation

sòng xiāng yáng zhèng shuài táng lǎo

zhèng hóu gǔ xiāng fēi fù cháng , fú xī guàn é miàn zhèng fāng 。
shēng míng hè yì qín tiān zǐ , jiā shì fù guì lián jiāo fáng 。
wǔ néng fáng qiū běi píng dào , wén quán luò bǐ zhōng shū táng 。
jī xī móu shuài guó dà shì , dāng níng jiǔ nòng huáng jīn zhāng 。
yī zhāo dān zhào zì tiān xià , liǎng bān yǎng shǒu kàn téng xiāng 。
zhèng hóu cǐ xíng duān kě xiàn , xiù qí zào dào gē rú shuāng 。
sān gēng chuán líng chū yù zhàng , píng dàn àn zhèn lái qiú cháng 。
sù bīng wàn zào jìn pí hǔ , mù mǎ qiān qún jiē sù shuāng 。
jiǔ hān fù shī mù fǔ hé , zòng héng jiàn bǐ shuí néng dāng ?
suī rán zhèng hóu zhì yì yuǎn , hǔ shì zhí yù tūn běi huāng 。
yú lín yàn mén sāi yuán zǐ , mèng jīn dǐ zhù hé liú huáng 。
chū shī yǒu lù wú néng shuō , zhí zì xiāng yáng xiàng luò yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.