Traditional

送許拾遺還京

萬裏辭三殿,金陵到舊居。
文星出西掖,卿月在南徐。
故裏驚朝服,高堂捧詔書。
暫容乘駟馬,誰許戀鱸魚。

Simplified

送许拾遗还京

万里辞三殿,金陵到旧居。
文星出西掖,卿月在南徐。
故里惊朝服,高堂捧诏书。
暂容乘驷马,谁许恋鲈鱼。

Pronunciation

sòng xǔ shí yí huán jīng

wàn lǐ cí sān diàn , jīn líng dào jiù jū 。
wén xīng chū xī yè , qīng yuè zài nán xú 。
gù lǐ jīng zhāo fú , gāo táng pěng zhào shū 。
zàn róng chéng sì mǎ , shuí xǔ liàn lú yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.