Traditional

送謝十二判官

四牡驅馳千裏餘,越山稠疊海林疏。
不辭終日離家遠,應為劉公一紙書。

Simplified

送谢十二判官

四牡驱驰千里馀,越山稠叠海林疏。
不辞终日离家远,应为刘公一纸书。

Pronunciation

sòng xiè shí èr pàn guān

sì mǔ qū chí qiān lǐ yú , yuè shān chóu dié hǎi lín shū 。
bù cí zhōng rì lí jiā yuǎn , yīng wéi liú gōng yī zhǐ shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.