Traditional

送趙二尚書彥昭北伐

虜地河冰合,邊城備此時。
兵連紫塞路,將舉白雲司。
提劍榮中貴,銜珠盛出師。
日華光組練,風色焰旌旗。
投筆尊前起,橫戈馬上辭。
梅花吹別引,楊柳賦歸詩。

Simplified

送赵二尚书彦昭北伐

虏地河冰合,边城备此时。
兵连紫塞路,将举白云司。
提剑荣中贵,衔珠盛出师。
日华光组练,风色焰旌旗。
投笔尊前起,横戈马上辞。
梅花吹别引,杨柳赋归诗。

Pronunciation

sòng zhào èr shàng shū yàn zhāo běi fá

lǔ dì hé bīng hé , biān chéng bèi cǐ shí 。
bīng lián zǐ sāi lù , jiāng jǔ bái yún sī 。
tí jiàn róng zhōng guì , xián zhū shèng chū shī 。
rì huá guāng zǔ liàn , fēng sè yàn jīng qí 。
tóu bǐ zūn qián qǐ , héng gē mǎ shàng cí 。
méi huā chuī bié yǐn , yáng liǔ fù guī shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.