Traditional

送趙順直郎中赴安西副大都督

絕鎮功難立,懸軍命匪輕。
復承遷相後,彌重任賢情。
將起神仙地,才稱禮樂英。
長心堪系虜,短語足論兵。
日授休門法,星教置陣名。
龍泉恩已著,燕頷相終成。
月窟窮天遠,河源入塞清。
老夫操別翰,承旨頌升平。

Simplified

送赵顺直郎中赴安西副大都督

绝镇功难立,悬军命匪轻。
复承迁相后,弥重任贤情。
将起神仙地,才称礼乐英。
长心堪系虏,短语足论兵。
日授休门法,星教置阵名。
龙泉恩已著,燕颔相终成。
月窟穷天远,河源入塞清。
老夫操别翰,承旨颂升平。

Pronunciation

sòng zhào shùn zhí láng zhōng fù ān xī fù dà dū dū

jué zhèn gōng nán lì , xuán jūn mìng fěi qīng 。
fù chéng qiān xiāng hòu , mí zhòng rèn xián qíng 。
jiāng qǐ shén xiān dì , cái chēng lǐ lè yīng 。
cháng xīn kān xì lǔ , duǎn yǔ zú lùn bīng 。
rì shòu xiū mén fǎ , xīng jiào zhì zhèn míng 。
lóng quán ēn yǐ zhù , yàn hàn xiāng zhōng chéng 。
yuè kū qióng tiān yuǎn , hé yuán rù sāi qīng 。
lǎo fū cāo bié hàn , chéng zhǐ sòng shēng píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.