Traditional

送路少府使東京便應制舉

故人西奉使,胡騎正紛紛。
舊國無來信,春江獨送君。
五言淩白雪,六翮向青雲。
誰念滄洲吏,忘機鷗鳥群。

Simplified

送路少府使东京便应制举

故人西奉使,胡骑正纷纷。
旧国无来信,春江独送君。
五言凌白雪,六翮向青云。
谁念沧洲吏,忘机鸥鸟群。

Pronunciation

sòng lù shǎo fǔ shǐ dōng jīng biàn yīng zhì jǔ

gù rén xī fèng shǐ , hú qí zhèng fēn fēn 。
jiù guó wú lái xìn , chūn jiāng dú sòng jūn 。
wǔ yán líng bái xuě , liù hé xiàng qīng yún 。
shuí niàn cāng zhōu lì , wàng jī ōu niǎo qún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.