Traditional

送道標上人歸南嶽

悠然倚孤棹,卻憶臥中林。
江草將歸遠,湘山獨往深。
白雲留不住,淥水去無心。
衡嶽千峰亂,禪房何處尋。

Simplified

送道标上人归南岳

悠然倚孤棹,却忆卧中林。
江草将归远,湘山独往深。
白云留不住,渌水去无心。
衡岳千峰乱,禅房何处寻。

Pronunciation

sòng dào biāo shàng rén guī nán yuè

yōu rán yǐ gū zhào , què yì wò zhōng lín 。
jiāng cǎo jiāng guī yuǎn , xiāng shān dú wǎng shēn 。
bái yún liú bù zhù , lù shuǐ qù wú xīn 。
héng yuè qiān fēng luàn , chán fáng hé chǔ xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.