Traditional

送鄒判官赴河南(一作劉長卿詩)

看君發原隰,四牡去皇皇。
始罷滄江吏,還隨粉署郎。
海沂軍未息,河畔歲仍荒。
征稅人全少,榛蕪虜近亡。
所行知宋遠,相隔嘆淮長。
早晚裁書寄,銀鉤佇八行。

Simplified

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)

看君发原隰,四牡去皇皇。
始罢沧江吏,还随粉署郎。
海沂军未息,河畔岁仍荒。
征税人全少,榛芜虏近亡。
所行知宋远,相隔叹淮长。
早晚裁书寄,银钩伫八行。

Pronunciation

sòng zōu pàn guān fù hé nán ( yī zuò liú cháng qīng shī )

kàn jūn fā yuán xí , sì mǔ qù huáng huáng 。
shǐ bà cāng jiāng lì , huán suí fěn shǔ láng 。
hǎi yí jūn wèi xī , hé pàn suì réng huāng 。
zhēng shuì rén quán shǎo , zhēn wú lǔ jìn wáng 。
suǒ xíng zhī sòng yuǎn , xiāng gé tàn huái cháng 。
zǎo wǎn cái shū jì , yín gōu zhù bā xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.