Traditional

送鄭判官赴徐州(一作郎士元詩)

從軍非隴頭,師在古徐州。
氣勁三河卒,功多萬裏侯。
元戎閫外令,才子幄中籌。
莫聽關山曲,還生出塞愁。

Simplified

送郑判官赴徐州(一作郎士元诗)

从军非陇头,师在古徐州。
气劲三河卒,功多万里侯。
元戎阃外令,才子幄中筹。
莫听关山曲,还生出塞愁。

Pronunciation

sòng zhèng pàn guān fù xú zhōu ( yī zuò láng shì yuán shī )

cóng jūn fēi lǒng tóu , shī zài gǔ xú zhōu 。
qì jìn sān hé zú , gōng duō wàn lǐ hóu 。
yuán róng kǔn wài líng , cái zǐ wò zhōng chóu 。
mò tīng guān shān qū , huán shēng chū sāi chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.