Traditional

送鄭司直歸上都

歲歲逢離別,蹉跎江海濱。
宦遊成楚老,鄉思逐秦人。
馬首歸何日,鶯啼又一春。
因君報情舊,閑慢欲垂綸。

Simplified

送郑司直归上都

岁岁逢离别,蹉跎江海滨。
宦游成楚老,乡思逐秦人。
马首归何日,莺啼又一春。
因君报情旧,闲慢欲垂纶。

Pronunciation

sòng zhèng sī zhí guī shàng dū

suì suì féng lí bié , cuō tuó jiāng hǎi bīn 。
huàn yóu chéng chǔ lǎo , xiāng sī zhú qín rén 。
mǎ shǒu guī hé rì , yīng tí yòu yī chūn 。
yīn jūn bào qíng jiù , xián màn yù chuí lún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.