Traditional

送鄭員外入茅山居

但見全家去,寧知幾日還。
白雲迎谷口,流水出人間。
冠冕情遺世,神仙事滿山。
其中應有物,豈貴一身閑。

Simplified

送郑员外入茅山居

但见全家去,宁知几日还。
白云迎谷口,流水出人间。
冠冕情遗世,神仙事满山。
其中应有物,岂贵一身闲。

Pronunciation

sòng zhèng yuán wài rù máo shān jū

dàn jiàn quán jiā qù , níng zhī jī rì huán 。
bái yún yíng gǔ kǒu , liú shuǐ chū rén jiān 。
guān miǎn qíng yí shì , shén xiān shì mǎn shān 。
qí zhōng yīng yǒu wù , qǐ guì yī shēn xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.