Traditional

送鄭大夫惟忠從公主入蕃

鳳吹遙將斷,龍旗送欲還。
傾都邀節使,傳酌緩離顏。
春磧沙連海,秋城月對關。
和戎因賞魏,定遠莫辭班。

Simplified

送郑大夫惟忠从公主入蕃

凤吹遥将断,龙旗送欲还。
倾都邀节使,传酌缓离颜。
春碛沙连海,秋城月对关。
和戎因赏魏,定远莫辞班。

Pronunciation

sòng zhèng dà fū wéi zhōng cóng gōng zhǔ rù fán

fèng chuī yáo jiāng duàn , lóng qí sòng yù huán 。
qīng dū yāo jié shǐ , chuán zhuó huǎn lí yán 。
chūn qì shā lián hǎi , qiū chéng yuè duì guān 。
hé róng yīn shǎng wèi , dìng yuǎn mò cí bān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.