Traditional

送鄭說之歙州謁薛侍郎

漂泊來千裏,謳謠滿百城。
漢家尊太守,魯國重諸生。
俗變人難理,江傳水至清。
船經危石住,路入亂山行。
老得滄州趣,春傷白首情。
嘗聞馬南郡,門下有康成。

Simplified

送郑说之歙州谒薛侍郎

漂泊来千里,讴谣满百城。
汉家尊太守,鲁国重诸生。
俗变人难理,江传水至清。
船经危石住,路入乱山行。
老得沧州趣,春伤白首情。
尝闻马南郡,门下有康成。

Pronunciation

sòng zhèng shuō zhī xī zhōu yè xuē shì láng

piāo bó lái qiān lǐ , ōu yáo mǎn bǎi chéng 。
hàn jiā zūn tài shǒu , lǔ guó zhòng zhū shēng 。
sú biàn rén nán lǐ , jiāng chuán shuǐ zhì qīng 。
chuán jīng wēi shí zhù , lù rù luàn shān xíng 。
lǎo dé cāng zhōu qù , chūn shāng bái shǒu qíng 。
cháng wén mǎ nán jùn , mén xià yǒu kāng chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.