Traditional

送郭大夫元振再使吐蕃

犬戎廢東獻,漢使馳西極。
長策問酋渠,猜阻自夷殛。
容發徂邊歲,旌裘敝海色。
五年一見家,妻子不相識。
武庫兵猶動,金方事未息。
遠圖待才智,苦節輸筋力。
脫刀贈分手,書帶加餐食。
知君萬裏侯,立功在異域。

Simplified

送郭大夫元振再使吐蕃

犬戎废东献,汉使驰西极。
长策问酋渠,猜阻自夷殛。
容发徂边岁,旌裘敝海色。
五年一见家,妻子不相识。
武库兵犹动,金方事未息。
远图待才智,苦节输筋力。
脱刀赠分手,书带加餐食。
知君万里侯,立功在异域。

Pronunciation

sòng guō dà fū yuán zhèn zài shǐ tǔ fán

quǎn róng fèi dōng xiàn , hàn shǐ chí xī jí 。
cháng cè wèn qiú qú , cāi zǔ zì yí jí 。
róng fā cú biān suì , jīng qiú bì hǎi sè 。
wǔ nián yī jiàn jiā , qī zǐ bù xiāng shí 。
wǔ kù bīng yóu dòng , jīn fāng shì wèi xī 。
yuǎn tú dài cái zhì , kǔ jié shū jīn lì 。
tuō dāo zèng fēn shǒu , shū dài jiā cān shí 。
zhī jūn wàn lǐ hóu , lì gōng zài yì yù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.