Traditional

送陸潛夫往茅山賦得華陽洞

遊仙洞兮訪真官,奠瑤席兮禮石壇。
忽仿佛兮雲擾,杳陰深兮夏寒。
欲回頭兮揮手,便辭家兮可否?
有昏嫁兮嬰纏,綿歸來兮已久。

Simplified

送陆潜夫往茅山赋得华阳洞

游仙洞兮访真官,奠瑶席兮礼石坛。
忽仿佛兮云扰,杳阴深兮夏寒。
欲回头兮挥手,便辞家兮可否?
有昏嫁兮婴缠,绵归来兮已久。

Pronunciation

sòng lù qián fū wǎng máo shān fù dé huá yáng dòng

yóu xiān dòng xī fǎng zhēn guān , diàn yáo xí xī lǐ shí tán 。
hū fǎng fó xī yún rǎo , yǎo yīn shēn xī xià hán 。
yù huí tóu xī huī shǒu , biàn cí jiā xī kě fǒu ?
yǒu hūn jià xī yīng chán , mián guī lái xī yǐ jiǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.