Traditional

送陸澧倉曹西上

長安此去欲何依,先達誰當薦陸機。
日下鳳翔雙闕迥,雪中人去二陵稀。
舟從故裏難移棹,家住寒塘獨掩扉。
臨水自傷流落久,贈君空有淚沾衣。

Simplified

送陆澧仓曹西上

长安此去欲何依,先达谁当荐陆机。
日下凤翔双阙迥,雪中人去二陵稀。
舟从故里难移棹,家住寒塘独掩扉。
临水自伤流落久,赠君空有泪沾衣。

Pronunciation

sòng lù lǐ cāng cáo xī shàng

cháng ān cǐ qù yù hé yī , xiān dá shuí dāng jiàn lù jī 。
rì xià fèng xiáng shuāng què jiǒng , xuě zhōng rén qù èr líng xī 。
zhōu cóng gù lǐ nán yí zhào , jiā zhù hán táng dú yǎn fēi 。
lín shuǐ zì shāng liú luò jiǔ , zèng jūn kōng yǒu lèi zhān yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.