Traditional

送陸澧郭鄖

才見吳洲百草春,已聞燕雁一聲新。
秋風何處催年急,偏逐山行水宿人。

Simplified

送陆澧郭郧

才见吴洲百草春,已闻燕雁一声新。
秋风何处催年急,偏逐山行水宿人。

Pronunciation

sòng lù lǐ guō yún

cái jiàn wú zhōu bǎi cǎo chūn , yǐ wén yàn yàn yī shēng xīn 。
qiū fēng hé chǔ cuī nián jí , piān zhú shān xíng shuǐ sù rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.