Traditional

送陸鴻漸棲霞寺采茶

采茶非采菉,遠遠上層崖。
布葉春風暖,盈筐白日斜。
舊知山寺路,時宿野人家。
借問王孫草,何時泛碗花。

Simplified

送陆鸿渐栖霞寺采茶

采茶非采菉,远远上层崖。
布叶春风暖,盈筐白日斜。
旧知山寺路,时宿野人家。
借问王孙草,何时泛碗花。

Pronunciation

sòng lù hóng jiàn qī xiá sì cǎi chá

cǎi chá fēi cǎi lù , yuǎn yuǎn shàng céng yá 。
bù yè chūn fēng nuǎn , yíng kuāng bái rì xié 。
jiù zhī shān sì lù , shí sù yě rén jiā 。
jiè wèn wáng sūn cǎo , hé shí fàn wǎn huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.