Traditional

送陸鴻漸赴越

行隨新樹深,夢隔重江遠。
迢遞風日間,蒼茫洲渚晚。

Simplified

送陆鸿渐赴越

行随新树深,梦隔重江远。
迢递风日间,苍茫洲渚晚。

Pronunciation

sòng lù hóng jiàn fù yuè

xíng suí xīn shù shēn , mèng gé zhòng jiāng yuǎn 。
tiáo dì fēng rì jiān , cāng máng zhōu zhǔ wǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.