Traditional

送陳許高仆射赴鎮

敦詩說禮中軍帥,重士輕財大丈夫。
常與師徒同苦樂,不教親故隔榮枯。
花鈿坐繞黃金印,絲管行隨白玉壺。
商皓老狂唯愛醉,時時能寄酒錢無。

Simplified

送陈许高仆射赴镇

敦诗说礼中军帅,重士轻财大丈夫。
常与师徒同苦乐,不教亲故隔荣枯。
花钿坐绕黄金印,丝管行随白玉壶。
商皓老狂唯爱醉,时时能寄酒钱无。

Pronunciation

sòng chén xǔ gāo pū shè fù zhèn

dūn shī shuō lǐ zhōng jūn shuài , zhòng shì qīng cái dà zhàng fū 。
cháng yǔ shī tú tóng kǔ lè , bù jiào qīn gù gé róng kū 。
huā diàn zuò rào huáng jīn yìn , sī guǎn xíng suí bái yù hú 。
shāng hào lǎo kuáng wéi ài zuì , shí shí néng jì jiǔ qián wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.