Traditional

送陜州王司馬建赴任 建,善詩者。

陜州司馬去何如?
養靜資貧兩有余。
公事閑忙同少尹,料錢多少敵尚書。
祗攜美酒為行伴,唯作新詩趁下車。
自有鐵牛無詠者,料君投刃必應虛。

Simplified

送陕州王司马建赴任 建,善诗者。

陕州司马去何如?
养静资贫两有余。
公事闲忙同少尹,料钱多少敌尚书。
祗携美酒为行伴,唯作新诗趁下车。
自有铁牛无咏者,料君投刃必应虚。

Pronunciation

sòng shǎn zhōu wáng sī mǎ jiàn fù rèn jiàn , shàn shī zhě 。

shǎn zhōu sī mǎ qù hé rú ?
yǎng jìng zī pín liǎng yǒu yú 。
gōng shì xián máng tóng shǎo yǐn , liào qián duō shǎo dí shàng shū 。
zhī xié měi jiǔ wéi xíng bàn , wéi zuò xīn shī chèn xià chē 。
zì yǒu tiě niú wú yǒng zhě , liào jūn tóu rèn bì yīng xū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.