Traditional

送陜府王大夫

金馬門前回劍珮,鐵牛城下擁旌旗。
他時萬一為交代,留取甘棠三兩枝。

Simplified

送陕府王大夫

金马门前回剑珮,铁牛城下拥旌旗。
他时万一为交代,留取甘棠三两枝。

Pronunciation

sòng shǎn fǔ wáng dà fū

jīn mǎ mén qián huí jiàn pèi , tiě niú chéng xià yōng jīng qí 。
tā shí wàn yī wéi jiāo dài , liú qǔ gān táng sān liǎng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.