Traditional

送韋山人歸鐘山所居(一作郎士元詩)

逸人歸路遠,弟子出山迎。
服藥顏雖駐,耽書癖已成。
柴扉度歲月,藜杖見公卿。
更作儒林傳,還應有姓名。

Simplified

送韦山人归钟山所居(一作郎士元诗)

逸人归路远,弟子出山迎。
服药颜虽驻,耽书癖已成。
柴扉度岁月,藜杖见公卿。
更作儒林传,还应有姓名。

Pronunciation

sòng wéi shān rén guī zhōng shān suǒ jū ( yī zuò láng shì yuán shī )

yì rén guī lù yuǎn , dì zǐ chū shān yíng 。
fú yào yán suī zhù , dān shū pǐ yǐ chéng 。
chái fēi dù suì yuè , lí zhàng jiàn gōng qīng 。
gēng zuò rú lín chuán , huán yīng yǒu xìng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.