Traditional

送韋秀才赴舉

鄱陽中酒地,楚老獨醒年。
芳桂君應折,沈灰我不然。
洛橋浮逆水,關樹接非煙。
唯有殘生夢,猶能到日邊。

Simplified

送韦秀才赴举

鄱阳中酒地,楚老独醒年。
芳桂君应折,沈灰我不然。
洛桥浮逆水,关树接非烟。
唯有残生梦,犹能到日边。

Pronunciation

sòng wéi xiù cái fù jǔ

pó yáng zhōng jiǔ dì , chǔ lǎo dú xǐng nián 。
fāng guì jūn yīng zhē , shěn huī wǒ bù rán 。
luò qiáo fú nì shuǐ , guān shù jiē fēi yān 。
wéi yǒu cán shēng mèng , yóu néng dào rì biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.