Traditional

送韓司直

遊吳還入越,來往任風波。
復送王孫去,其如春草何。
岸明殘雪在,潮滿夕陽多。
季子楊柳廟,停舟試一過。

Simplified

送韩司直

游吴还入越,来往任风波。
复送王孙去,其如春草何。
岸明残雪在,潮满夕阳多。
季子杨柳庙,停舟试一过。

Pronunciation

sòng hán sī zhí

yóu wú huán rù yuè , lái wǎng rèn fēng bō 。
fù sòng wáng sūn qù , qí rú chūn cǎo hé 。
àn míng cán xuě zài , cháo mǎn xī yáng duō 。
jì zǐ yáng liǔ miào , tíng zhōu shì yī guò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.