Traditional

送顧萇(一作中史,又作長史)往新安(一作

由來山水客,復道向新安。
半是乘潮便,全非行路難。
晨裝林月在,野飯浦沙寒。
嚴子千年後,何人釣舊灘。

Simplified

送顾苌(一作中史,又作长史)往新安(一作

由来山水客,复道向新安。
半是乘潮便,全非行路难。
晨装林月在,野饭浦沙寒。
严子千年后,何人钓旧滩。

Pronunciation

sòng gù cháng ( yī zuò zhōng shǐ , yòu zuò cháng shǐ ) wǎng xīn ān ( yī zuò

yóu lái shān shuǐ kè , fù dào xiàng xīn ān 。
bàn shì chéng cháo biàn , quán fēi xíng lù nán 。
chén zhuāng lín yuè zài , yě fàn pǔ shā hán 。
yán zǐ qiān nián hòu , hé rén diào jiù tān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.