Traditional

送高侍禦使回因寄楊八

明月峽邊逢制使,黃茅岸上是忠州。
到城莫說忠州惡,無益虛教楊八愁。

Simplified

送高侍御使回因寄杨八

明月峡边逢制使,黄茅岸上是忠州。
到城莫说忠州恶,无益虚教杨八愁。

Pronunciation

sòng gāo shì yù shǐ huí yīn jì yáng bā

míng yuè xiá biān féng zhì shǐ , huáng máo àn shàng shì zhōng zhōu 。
dào chéng mò shuō zhōng zhōu è , wú yì xū jiào yáng bā chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.