Traditional

送魏六侍禦葬

哭葬寒郊外,行將何所從。
盛曹徒列柏,新墓已栽松。
海月同千古,江雲覆幾重。
舊書曾諫獵,遺草議登封。
疇昔輕三事,嘗期老一峰。
門臨商嶺道,窗引洛城鐘。
應積泉中恨,無因世上逢。
招尋偏見厚,疏慢亦相容。
張範唯通夢,求羊永絕蹤。
誰知長卿疾,歌賦不還邛。

Simplified

送魏六侍御葬

哭葬寒郊外,行将何所从。
盛曹徒列柏,新墓已栽松。
海月同千古,江云覆几重。
旧书曾谏猎,遗草议登封。
畴昔轻三事,尝期老一峰。
门临商岭道,窗引洛城钟。
应积泉中恨,无因世上逢。
招寻偏见厚,疏慢亦相容。
张范唯通梦,求羊永绝踪。
谁知长卿疾,歌赋不还邛。

Pronunciation

sòng wèi liù shì yù zàng

kū zàng hán jiāo wài , xíng jiāng hé suǒ cóng 。
shèng cáo tú liè bǎi , xīn mù yǐ zāi sōng 。
hǎi yuè tóng qiān gǔ , jiāng yún fù jī zhòng 。
jiù shū zēng jiàn liè , yí cǎo yì dēng fēng 。
chóu xī qīng sān shì , cháng qī lǎo yī fēng 。
mén lín shāng lǐng dào , chuāng yǐn luò chéng zhōng 。
yīng jī quán zhōng hèn , wú yīn shì shàng féng 。
zhāo xún piān jiàn hòu , shū màn yì xiāng róng 。
zhāng fàn wéi tōng mèng , qiú yáng yǒng jué zōng 。
shuí zhī cháng qīng jí , gē fù bù huán qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.