Traditional

適荊州途次南陽贈何明府

千裏獨遊日,有懷誰與同。
言過細陽令,一遇朗陵公。
清節邁多士,斯文傳古風。
閭閻知俗變,原野識年豐。
吾道方在此,前程殊未窮。
江天經峴北,客思滿巴東。
夢渚夕愁遠,山丘晴望通。
應嗟出處異,流蕩楚雲中。

Simplified

适荆州途次南阳赠何明府

千里独游日,有怀谁与同。
言过细阳令,一遇朗陵公。
清节迈多士,斯文传古风。
闾阎知俗变,原野识年丰。
吾道方在此,前程殊未穷。
江天经岘北,客思满巴东。
梦渚夕愁远,山丘晴望通。
应嗟出处异,流荡楚云中。

Pronunciation

shì jīng zhōu tú cì nán yáng zèng hé míng fǔ

qiān lǐ dú yóu rì , yǒu huái shuí yǔ tóng 。
yán guò xì yáng líng , yī yù lǎng líng gōng 。
qīng jié mài duō shì , sī wén chuán gǔ fēng 。
lǘ yán zhī sú biàn , yuán yě shí nián fēng 。
wú dào fāng zài cǐ , qián chéng shū wèi qióng 。
jiāng tiān jīng xiàn běi , kè sī mǎn bā dōng 。
mèng zhǔ xī chóu yuǎn , shān qiū qíng wàng tōng 。
yīng jiē chū chǔ yì , liú dàng chǔ yún zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.