Traditional

逃暑小飲熟睡至暮

槐影桐陰欲滿廊,綸巾羽扇自生涼。
新篘玉瀣陳雙榼,平展風漪可一床。
馳騎遠分丹荔到,大盆寒浸碧瓜香。
湖邊誰謂幽居陋?
也愛迢迢夏日長。

Simplified

逃暑小饮熟睡至暮

槐影桐阴欲满廊,纶巾羽扇自生凉。
新篘玉瀣陈双榼,平展风漪可一床。
驰骑远分丹荔到,大盆寒浸碧瓜香。
湖边谁谓幽居陋?
也爱迢迢夏日长。

Pronunciation

táo shǔ xiǎo yǐn shú shuì zhì mù

huái yǐng tóng yīn yù mǎn láng , lún jīn yǔ shàn zì shēng liáng 。
xīn chōu yù xiè chén shuāng kē , píng zhǎn fēng yī kě yī chuáng 。
chí qí yuǎn fēn dān lì dào , dà pén hán jìn bì guā xiāng 。
hú biān shuí wèi yōu jū lòu ?
yě ài tiáo tiáo xià rì cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.