Traditional

逍遙詠

亦莫戀此身,亦莫厭此身。
此身何足戀,萬劫煩惱根。
此身何足厭,一聚虛空塵。
無戀亦無厭,始是逍遙人。

Simplified

逍遥咏

亦莫恋此身,亦莫厌此身。
此身何足恋,万劫烦恼根。
此身何足厌,一聚虚空尘。
无恋亦无厌,始是逍遥人。

Pronunciation

xiāo yáo yǒng

yì mò liàn cǐ shēn , yì mò yàn cǐ shēn 。
cǐ shēn hé zú liàn , wàn jié fán nǎo gēn 。
cǐ shēn hé zú yàn , yī jù xū kōng chén 。
wú liàn yì wú yàn , shǐ shì xiāo yáo rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.