Traditional

途中送權三兄弟(一作送權驊)

淮海風濤起,江關憂思長。
同悲鵲繞樹,獨作雁隨陽。
山晚雲初雪,汀寒月照霜。
由來濯纓處,漁父愛滄浪。

Simplified

途中送权三兄弟(一作送权骅)

淮海风涛起,江关忧思长。
同悲鹊绕树,独作雁随阳。
山晚云初雪,汀寒月照霜。
由来濯缨处,渔父爱沧浪。

Pronunciation

tú zhōng sòng quán sān xiōng dì ( yī zuò sòng quán huá )

huái hǎi fēng tāo qǐ , jiāng guān yōu sī cháng 。
tóng bēi què rào shù , dú zuò yàn suí yáng 。
shān wǎn yún chū xuě , tīng hán yuè zhào shuāng 。
yóu lái zhuó yīng chǔ , yú fù ài cāng làng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.