Traditional

逢莊納因贈

世故還相見,天涯共向東。
春歸江海上,人老別離中。
郡吏名何晚,沙鷗道自同。
甘泉須早獻,且莫嘆飄蓬。

Simplified

逢庄纳因赠

世故还相见,天涯共向东。
春归江海上,人老别离中。
郡吏名何晚,沙鸥道自同。
甘泉须早献,且莫叹飘蓬。

Pronunciation

féng zhuāng nà yīn zèng

shì gù huán xiāng jiàn , tiān yá gòng xiàng dōng 。
chūn guī jiāng hǎi shàng , rén lǎo bié lí zhōng 。
jùn lì míng hé wǎn , shā ōu dào zì tóng 。
gān quán xū zǎo xiàn , qiě mò tàn piāo péng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.