Traditional

遂初

貧士善用短,屏居常自如。
出尋鄰叟語,歸讀古人書。
過店亦沽酒,登山時跨驢。
非關傲麈世,聊欲遂吾初。

Simplified

遂初

贫士善用短,屏居常自如。
出寻邻叟语,归读古人书。
过店亦沽酒,登山时跨驴。
非关傲麈世,聊欲遂吾初。

Pronunciation

suì chū

pín shì shàn yòng duǎn , píng jū cháng zì rú 。
chū xún lín sǒu yǔ , guī dú gǔ rén shū 。
guò diàn yì gū jiǔ , dēng shān shí kuà lǘ 。
fēi guān ào zhǔ shì , liáo yù suì wú chū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.