Traditional

遍地錦

四大假合本姓譚。
前緣相遇棄俗緣。
天下雲遊不住庵。
功成行滿赴仙

Simplified

遍地锦

四大假合本姓谭。
前缘相遇弃俗缘。
天下云游不住庵。
功成行满赴仙

Pronunciation

biàn dì jǐn

sì dà jiǎ hé běn xìng tán , qián yuán xiāng yù qì sú yuán , tiān xià yún yóu bù zhù ān , gōng chéng xíng mǎn fù xiān

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.